Samverkan

LUMA-Finlandprogrammet

Linkki är, som en del av LUMA-Center Finland, deltagare i LUMA-Finlands utvecklingsprojekt med delprojektet Programmering för alla (beskrivningen på finska, där vi försöker erbjuda så många skolelever som möjligt en chans att lära sig programmering.

I och med projektet har vi producerat modeller och material för ungdomsarbete, vidareutbildning för lärare, och stött uppkomsten av nya enheter.

Helsingfors ungdomscentral

Linkki har i flera år samarbetat med Pelitalo vid Helsingfors stads ungdomscentral, där vi har organiserat sommarläger och andra evenemang, t.ex. game jams. Med samarbetet har vi redan nått hundratals ungdomar och tiotals anställda vid ungdosmverket.

Pulmaario

Projektet Pulmaario förverkligades i samarbete mellan HelMet-biblioteken och vetenskapsklasserna Linkki och Summamutikka. Inom projektet producerades verksamhetsbaserade matematik- och programmeringsworkshops, som handleddes gemensamt av folk från vetenskapsklasserna och biblioteken. De avgiftsfria Pulmaario-workshopen planerades för 9-13-åriga flickor och pojkar.

En guide för handledare producerades under Pulmaario-projektet; den finns tillgänglig på svenska, finska och engelska. I framtiden kommer workshop-modellen som utarbetades under Pulmaario-projektet att spridas från huvudstadsregionen runt hela landet via biblioteksnätet.

Under projektåren 2015-2017 organiserades Pulmaario-workshops i 13 bibliotek i huvudstadsregionen sammanlagt 20 gånger. Dessutom har Pulmaario-workshops, -temadagar och -utbildningar organiserats i bibiliotek landet runt, på omkring tio olika orter. Gruppstorleken hölls vid max. 20 barn och unga. Dessutom födde projektet sidoevenemang t.ex. under mediekunskapsveckan och morsdag. Pulmaario var framme även på Educa-mässan.

Rosas kod

Rosas kod är ett spel producerat av YLE, med målsättningen att intressera lågstadieelever för teknologi och programmering. I Rosas kod samlar spelaren delar av programkod ur de givna uppgifterna och räddar därmed Internetvärlden. Linkki skapade ett tjugotal Scratch-uppgifter till Rosas kod. De har utförts 10 000 gånger.

YMCA

Våren 2017 utbildade Linkki via finska YMCA-förbundet frivilliga och anställda vid Åbo KFUM samt lokala lärare i programmeringshandledning, sammanlagt omkr. 20 personer. Sommaren 2017 organiserades det första KFUM-programmeringslägret i Åbo med 15 deltagare. Samarbetet fortsätter.

Samarbetsidéer?

Linkki är intresserat av samarbete med andra parter för att sprida allmänbildningen inom programmering och datavetenskap samt forskningen inom ämnet. Vi är också intresserade av att bära vårt samhälleliga ansvar tillsammans med företag via gemensamma projekt och evenemang. Tllsammans kan vi lyfta upp visioner som är relevanta för arbetslivet då det gäller databehandlingens roll inom olika funktioner i det moderna samhället.

Företag kan också styra medel till att uppehålla och utvidga de centrala verksamhetsområdena i Linkki (aktiviteter för unga och lärare: databehandling, ICT-kunskaper, färdigheter för det digitala samhället, trygg IT-användning, karriärvägar). Vidareutbildning för lärare och en nationellt enhetlig nivå i utbildningen och utvärderingen av data-, kommunikationsteknologi- och programmeringskunskaper är särskilt aktuella just nu.

Vare sig du vill diskutera ett gemensamt evenemang eller stöda Linkki, kan du kontakta oss via linkki@cs.helsinki.fi eller ringa oss.

Våra uppbackare

Sedan 2011 har Linkki organiserat klubb- och lägerverksamhet samt deltagit i många forskningsprojekt och projeckt för utveckling av undervisning.

Vi vill tacka dem som deltagit för deras insats, vare sig det har handlat om samverkan eller projektfinansiering. Inom universitetssamfundet vill vi särskilt tacka avdelningen för datavetenskap, som står som värdinstitution för Linkki, samt RAGE-forskningsgruppen, vars forskning och resultat oskiljbart syns i verksamheten inom Linkki.

 

 

Helsingfors stad Luma-center Finland Utbildningsstyrelsen Helmet Aalto-universitetet LeGroup Riksförbundet för lärare i matematiska ämnen MAOL rf Mooc.fi Vanda stad Helsingfors universitet Pedagogiska fakulteten Innokas